TẢI CATALOGUE CÁC LOẠI MÁY CHẤM CÔNG – THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO

1. Catalogue máy chấm công
2. Catalogue máy chấm công kiểm soát cửa
3. Catalogue thiết bị chấm công khuôn mặt
4. Catalogue thiết bị chấm công nhận diện khuôn mặt và đo thân nhiệt phát hiện sốt
5. Catalogue đầu đọc vân tay, thẻ

MÁY CHẤM CÔNG - THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO

 

 

DANH MỤC CATALOGUE :  MÁY CHẤM CÔNG – THIẾT BỊ KIỂM SOÁT RA VÀO

STT

NỘI DUNG CATALOG

TẢI FILES

 1

Máy chấm công K14 Pro 

Download

2

Máy chấm công K60 Pro có pin lưu điện

Download

Máy chấm công UA400

Download

 4

Máy chấm công SilkFP101TA 

Download

Máy chấm công UA760 có wifi có pin lưu điện

Download

Máy chấm công UA860 có wifi có pin lưu điện

Download

Máy chấm công X629-ID có wifi có pin lưu điện

Download

Máy chấm công X628-C

  Download

Máy chấm công RJ-818 (có kiểm soát cửa nguồn 12V DC có pin lưu điện)

Download

10 

Máy chấm công Iclock360 (8000 vân tay, thẻ)

Download

11 

Máy chấm công Iclock660 (8000-10000 vân tay, thẻ, camera chụp hình)

Download

12 

Máy chấm công Iclock680 (8000-10000 vân tay, thẻ, camera chụp hình, kiểm soát)

Download

13

Máy chấm công Iclock1000G (3000 vân tay, thẻ, pin lưu điện)

Download

14 

Máy chấm công Iclock6000G (6000 vân tay, thẻ, pin lưu điện)

Download

15 

Máy chấm công MB10 ( 200 khuon mặt, 400 vân tay, 1000 thẻ, up 500face, 1000 vt, thẻ)

Download

16 

Máy chấm công MB20 ( 200 khuon mặt, 400 vân tay, 1000 thẻ, up 500face, 1000 vt, thẻ)

Download

17 

Máy chấm công MB160 ( 1200face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

18 

Máy chấm công MB360 ( 1200face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

19 

Máy chấm công MB460 ( 1200face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

20 

Máy chấm công MB2000 ( 2000face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

21 

Máy chấm công MB1000 ( 2000face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

22 

Máy chấm công Silkbio100TC ( 1500face, 2000 vân tay, thẻ)

Download

23 

Máy chấm công U160C có wifi optional

Download

24 

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay ZKTECO MB40-VL/ID ( MB560-VL/ID)

Download

25 

Máy chấm công khuôn mặt ZKTECO MB10-VL

Download

26 

Máy chấm công khuôn mặt Eface10

Download

27 

Máy chấm công vân tay Ronald jack 2200

Download

28 

Máy chấm công

Download 

29 

Máy chấm công vân tay 

 Download 

30 

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa LF10

Download

31 

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa F18 

Download

32 

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa F18-S 

Download

33 

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa F19

Download

34 

Máy chấm công vân tay kiểm soát cửa F22

Download

35 

Máy chấm công kiểm soát bằng thẻ SC105

Download  

36 

Máy chấm công kiểm soát bằng thẻ SC405

Download

37 

Máy chấm  công kiểm soát SF400/ID

Download

38 

Máy chấm  công kiểm soát SF200/ID

Download

39 

Máy chấm  công kiểm soát SFS400N

Download

40 

Máy chấm công khuôn mặt và kiểm soát cửa MiniAC

Download

41 

Máy chấm công khuôn mặt và kiểm soát cửa MiniACPlus

Download

42 

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay kiểm soát cửa Speedface V5L

Download

43 

Máy chấm công khuôn mặt và vân tay, lòng bàn tay kiểm soát cửa Speedface V5L[P]

Download

44 

Máy chấm công khuôn mặt và kiểm soát cửa SmartAC1 / SmartAC1-P

Download

45 

Thiết bị chấm công khuôn mặt, vân tay, lòng bàn tay, đo thân nhiệt SpeedFace V5L TI P

Download

46 

Thiết bị chấm công khuôn mặt kiểm soát ngoài trời ProfaceX

Download

47 

Thiết bị chấm công vân tay kiểm soát ngoài trời Procapture-WP

Download

48 

Thiết bị chấm công vân tay và thẻ Procapture-T

Download  

49 

Thiết bị chấm công kiểm soát bằng thẻ ProRF-T

Download

50 

Thiết bị chấm công kiểm soát bằng thẻ ProRF lăp đặt ngoài trời không bàn phím

Download

51 

Thiết bị chấm công khuôn mặt đo thân nhiệt ngoài trời ProfaceX TI

Download

52 

Máy chấm công khuôn mặt – vân tay Iface302 / Uface302

Download

53 

Máy chấm công khuôn mặt – vân tay Iface800 / Uface800

Download

54 

Máy chấm công khuôn mặt – vân tay Iface702 / Uface702

Download

55 

Máy chấm công vân tay ZKTECO G1

Download

56 

Máy chấm công vân tay ZKTECO G2

Download

57 

Máy chấm công vân tay ZKTECO G3

Download

58 

Máy chấm công vân tay ZKTECO G3 Pro

Download

59 

Bộ điều khiển  trung tâm C3-100/C-200/C3-400

Download

60 

Bộ điều khiển  trung tâm Inbio160/260/460

Download

61 

Bộ điều khiển  trung tâm Inbio160/260/460 Pro

Download

62 

Đầu đọc vân tay thẻ FR1200

Download

63 

Đầu đọc vân tay thẻ FR1500

Download

64 

Đầu đọc lấy vân tay ZK9500

Download

65 

Đầu đọc lấy vân tay ZK8500R

Download  

66 

Đầu đọc lấy vân tay ZK4500

Download  

67 

Đầu đọc lấy mã thẻ CR10

Download

68 

Đầu đọc lấy mã thẻ CR20 

Download